فرصت های شغلی

استخدام شما

شما می توانید فرم درخواست کار ذیل را به همراه رزومه ی کاریتان برای ما ارسال نمایید تا پس از بررسی در واحد منابع انسانی شرکت حنان طب خوزستان درصورت وجود فرصت های شغلی متناسب به شما اطلاع داده شود.

فرصت های شغلی

کارشناس پرستاری

در حال حاضر هیچ فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

مورد نیاز

 • ___
مهم
 • ___
استخدام
تکنسین فوریت های پزشکی

در حال حاضر هیچ فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

مورد نیاز
 • ___
مهم
 • ___
استخدام
کارشناس اتاق عمل

در حال حاضر هیچ فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

مورد نیاز
 • ___
مهم
 • ____
استخدام
کارشناس بیهوشی

در حال حاضر هیچ فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

مورد نیاز
 • ___
مهم
 • ___
استخدام
کاردان بیهوشی

در حال حاضر هیچ فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

مورد نیاز
 • ___
مهم
 • ___
استخدام
کاردان اتاق عمل

در حال حاضر هیچ فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

مورد نیاز
 • ___
مهم
 • ___
استخدام
راننده آمبولانس

در حال حاضر هیچ فرصت شغلی فعالی وجود ندارد.

مورد نیاز
 • ___
مهم
 • ___
استخدام

ارسال رزومه کاری