قراردادها

قراردادهای انجام شده و در دست اجرا توسط تعاونی حنان طب خوزستان:

1 – امور اورژانس و درمانگاه عمومی بیمارستان امام خمینی (ره) رامهرمز
2- شرکت حفاری شمال به موضوعیت تامین 9 دستگاه آمبولانس 24 ساعته با راننده
3-شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس به موضوعیت تامین 4 دستگاه آمبولانس 24 ساعته با راننده
4- معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به موضوعیت خدمات پرستاری درقالب نفر ساعت
5- مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)اهواز به موضوعیت خرید خدمات پرستاری در قالب نفر ساعت
6- مرکز آموزشی بیمارستان گلستان به موضوعیت خرید خدمات پرستاری در قالب نفر ساعت
7- بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز به موضوعیت برونسپاری اتاق عمل جنرال
8- بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز به موضوعیت خدمات تکنسینی بیهوشی و تکنسینی اتاق عمل های جنرال
9- بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز به موضوعیت برون سپاری هتلینگ ICU
10- شرکت ملی حفاری ایران به موضوعیت تأمین 33 دستگاه آمبولانس کمک دار و بدون کمک
11- شرکت ملی حفاری ایران به موضوعیت تأمین 66 نفر تکنسین خدمات پزشکی
12- شرکت ملی حفاری ایران به موضوعیت 10دستگاه آمبولانس 24 ساعته
13- سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ، بهداشت درمان آغاجاری به موضوعیت تامین وسائط نقلیه با اشخاص ثالث (آمبولانس)
14- فرودگاه بین المللی اهواز به موضوعیت خدمات اورژانس و فوریتهای پزشکی
15- بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز به موضوعیت 3 دستگاه آمبولانس با راننده بصورت 12 ساعته
16- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به موضوعیت خدمات رسانی فوریتهای پزشکی مرکز اورژانس اهواز
17- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز معاونت درمان ودارو به موضوعیت خدمات رسانی اورژانس موتوری مرکز اورژانس اهواز
18-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز به موضوعیت خدمات رسانی فوریتهای پزشکی مرکز اورژانس 4 پایگاه کمپلو- الحائی- ملاثانی – کوت عبدالله